Panel Klienta   
  MENU

Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczonych usług

Definicje:

Regulamin - Niniejszy tekst, zwany Regulaminem, reguluje stosunki i zasady składania i realizacji zamówień pomiędzy Agencja365.pl a Klientem.
Agencja365.pl - Agencja365.pl Sp. z o.o., ul. Wspólna 3, 41-200 Sosnowiec. NIP: 6443550079, z którą kontakt odbywa się za pomocą adresu e-mail: biuro@agencja365.pl.
Klient, Zamawiający - Firma lub osoba, która współpracuje z Agencja365.pl w celu realizacji określonego Zamówienia.
Strony - Rozumiane jako relacja Klienta i Agencja365.pl.
Zamówienie - Usługa wykonywana przez Agencja365.pl na rzecz Klienta, zwykle odpłatna.
Zamówienie usług internetowych - Zamówienie dotyczące usług wykonywanych w internecie jak realizacja strony WWW, sklepu, programowanie, kampanie internetowe itp.
Zamówienie produktów - Zamówienie dotyczące poligrafii, druku, wytworzenia produktu lub jego sprzedaż, np.: wizytówki, kaseton, baner reklamowy itp.
Środki pieniężne - Wpłacone przez Klienta zaliczki i inne kwoty na poczet realizacji Zamówienia.

1. Ogólne warunki

Zamówienia należy składać mailowo na adres biuro@agencja365.pl lub przez przeznaczony do tego celu formularz.
Jeśli Strony nie uzgodniły inaczej, Zamówienie będzie realizowane w myśl niniejszego Regulaminu.
Strony są zobowiązane do wzajemnego poinformowania w przypadku zmiany adresu email, numeru telefonu czy siedziby firmy.
Agencja365.pl zastrzega sobie prawo do przekazania realizacji całego Zamówienia lub jego części innej firmie.

2. Prawo odstąpienia od umowy

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od złożonego Zamówienia w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien przesłać na adres email biuro@agencja365.pl (lub do siedziby firmy agencja365.pl) oświadczenie o woli odstąpienia od umowy (pobierz wzór formularza).

Jeśli:

odstąpienie od umowy Klientowi nie przysługuje. W takim przypadku po odstąpieniu od umowy środki pieniężne nie zostaną zwrócone, lub zwrócona zostanie tylko ich część (proporcjonalna do już wykonanej części Zamówienia).

3. Terminy

Strony wspólnie ustalają ostateczny termin realizacji Zamówienia.

Uzgodniony przez Strony czas realizacji Zamówienia nie obowiązuje, jeśli Klient nie odpowiada na biężąco na wiadomości e-mail lub jeśli Klient nie dokonał umówionej wpłaty za Zamówienie przed rozpoczęciem prac nad realizacją Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia może się w takim przypadku wydłużyć, w zależności od stopnia skomplikowania Zamówienia, od kilku dni do roku.

Powyższe punkty nie dotyczą Klientów, którzy o przerwie w korespondencji poinformowali Agencja365.pl przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.

Agencja365.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by zrealizować Zamówienie w terminie, jednak na skutek różnych czynników (np. awarii urządzeń, opóźnień w drukarni, problemów z łączem internetowym czy choroby) termin też może zostać wydłużony.

W przypadku Zamówień usług internetowych zamówienie może być wydłużone o 20% czasu przeznaczonego na realizację Zamówienia lub do 7dmiu dni. W przypadku niedotrzymania terminu przez Agencja365.pl, Klient może z Zamówienia zrezygnować i otrzymać zwrot środków pieniężnych lub może renegocjować jego cenę.

W przypadku Zamówienia produktów, czas realizacji Zamówienia może zostać wydłużony ze względu na opóźnienie w drukarni, hurtowni czy firmy montażowej (np. ze względu na wydłużenie się innych prac ze względu na złe warunki atmosferyczne). Agencja365.pl o takim przypadku niezwłocznie poinformuje Klienta.

4. Zamówienia

Przed złożeniem Zamówienia Strony wspólnie ustalają jego warunki oraz cenę. Złożenie Zamówienia przez Klienta, w sposób jednoznaczny, oznacza rozpoczęcie procesu jego realizacji przez Agencja365.pl oraz obowiązek zapłaty. Na prośbę Klienta realizacja Zamówienia może być odłożona w czasie.

Wszystkie zmiany i modyfikacje uzgodnionego już przez Strony Zamówienia stanowią odrębne Zamówienie i podlegają osobnej wycenie.

5. Dostawa

Zamówione usługi internetowe zostaną przekazane Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail.
Zamówione produkty zostaną przekazane Klientowi za pomocą firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, przez odbiór osobisty lub w trakcie montażu u Klienta. Sposób i cena dostawy ustalone będą bezpośrednio z Klientem podczas uzgadniania szczegółów Zamówienia.

6. Treści cyfrowe

Zamówione usługi internetowe przechowywane są na serwerach należących lub dzierżawionych przez Agencja365.pl, których zabezpieczenia są na bieżąco aktulizowane.

Na życzenie Klienta przesyłamy stworzone produkty mailowo, dlatego też Klient powinien zachować szczególną ostrożność, aby nie udostępnić przesłanych treści osobom trzecim. Ze względu na skomplikowaną budowę niektórych produktów, na życzenie Klienta, Agencja365.pl udzieli pełnej informacji, w jaki sposób Klient może przesłane przez Agencja365.pl pliki otwierać i edytować.

Klient ma obowiązek zabezpieczenia wszystkich haseł otrzymanych od Agencja365.pl (np. dane do panelu administracyjnego strony WWW czy konta email). Klient powinien niezwłocznie zmienić otrzymane od Agencja365.pl hasło.

7. Rejestracja domen

Domeny rejestrowane są w firmach HRD.pl (Consulting Service Sp. z o. o., ul.Domaniewska 35A lok. 1B, 02-672 Warszawa, NIP: 521-365-25-80 Regon: 146792077 KRS: 0000472592) oraz MSERWIS Sp. z o.o. sp. k., ul. Kazimierza Wielkiego 27 50-077 Wrocław NIP: 8971849179 REGON: 368943222.

Podane ceny rejestracji i odnowień domen obowiązują tylko przy terminowych wpłatach. Jeśli Klient chce odnowić lub zarejestrować domenę, a nie dokonał płatności w terminie podanym przez Agencja365.pl, Agencja365.pl może naliczyć dodatkową opłatę zależną od opłaty poniesionej u rejestratora powiększoną o opłaty manipulacyjne.

Agencja365.pl zastrzega sobie możliwość zmiany cen domen ze względu na zmiany cen u rejestratora, w szczególności domen globalnych, których cena zależy od kursu walut.

W celu uzyskania kodu auth info domeny, prosimy o kontakt pod adresem email: biuro@agencja365.pl.

7.a Obsługa domen

W celu przyśpieszenia realizacji usług oferowanych przez Agencja365.pl związanych z obsługą domen, Agencja365.pl dokonuje zakupu, rezerwacji, cesji (i innych operacji) domen Klienta na firmę: AIP Przemysław Szczygłowski, 41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 5 NIP: 644-338-22-51 i następnie dzierżawi domenę Klientowi. Do dzierżawionej przez Klienta domeny Klientowi przysługuje pełne prawo do niej, w szczególności: zmiana DNS, cesja, transfer, wydanie kodu authinfo czy kodu e-cesji.

Dzierżawa trwa tak długo, jak długo Klient opłaca domenę (zgodnie z cennikiem). Agencja365.pl zobowiązuje się informować Klienta przynajmniej 14 dni przed wygaśnięciem domeny o obowiązku zapłaty.

Na prośbe Klienta domeny rejestrowane lub transferowane są na dane przesłane przez Klienta.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści udostępnione w ramach dzierżawionej domeny, szczególnie za opublikowanie materiałów i treści sprzecznym z polskim prawem lub naruszającym dobra osób trzecich.

7.b Hosting

Agencja365.pl oferuje konta hostingowe.

Cennik kont hostingowych znajduje się pod adresem: http://agencja365.pl/home,8,strony_www.html oraz http://agencja365.pl/home,9,sklepy_internetowe.html

Konto hostingowe dostępne jest tak długo, jak długo Klient je opłaca (zgodnie z cennikiem). Agencja365.pl zobowiązuje się informować Klienta przynajmniej 14 dni przed wygaśnięciem usługi o obowiązku zapłaty. W przypadku, w którym Klient nie opłaci konta hostingowego, zostaje ono zablokowane, a po upływie 7 dni trwale usunięte z serwera (co wiąże się z całkowitą utratą przetrzymywanych na nim danych, wiadomości email itp).

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści udostępnione w udostępnionego konta hostingowego, szczególnie za opublikowanie materiałów i treści sprzecznym z polskim prawem lub naruszającym dobra osób trzecich czy wysyłanie SPAMu.

7.c Opieka techniczna

Agencja365.pl świadczy usługi opieki nad stronami, sklepami i innymi aplikacjami internetowymi.

Opieka ta polega na dostępności programisty, grafika lub opiekuna strony zwanych dalej Opiekunami oraz ich pracy w ramach wybranego pakietu. Kupione godziny pracy Opiekuna sumują się. W ramach zakupionych pakietów Opiekun wykonuje pracę dla Klienta w ramach wcześniej uzgodnionej specyfikacji. Każdorazowe rozpoczęcie pracy na rzecz Klienta, oprócz czasu potrzebnego na wykonanie zlecenia ze specyfikacji pobiera 5 minut niezbędnych na zalogowanie się do serwera, administracji strony oraz zapoznanie się ze specyfikacją. Jeśli nie uzgodniono inaczej, w ramach zakupionego czasu wchodzi również korespondencja z Klientem oraz rozmowy telefoniczne.

7.d Poligrafia, wydruki i montaż

Agencja365.pl w ofercie posiada ofertę poligrafii, wydruków oraz ich montażu.

Pierwsze trzy Zamówione produkty należy opłacić przed realizacją Zamówienia, w przypadku terminowej wpłaty i sprawnej realizacji Zamówienia kolejne Zamówienia Klient może opłacić w terminie 7dmiu dni od daty realizacji Zamówienia.

Każde Zamówienie produktów wyceniane jest indywidualnie. Montaż wyceniany jest indywidualnie. Ostateczna wycena wysyłana jest zawsze na adres email Klienta lub dostępna w siedzibie firmy przed złożeniem Zamówienia, z którą Klient ma obowiązek się zapoznać przed akceptacją Zamówienia.

Klient akceptuje projekt graficzny przed realizacją Zamówienia produktu. Wyceniany przez Agencja365.pl projekt graficzny wykonywany jest wg wytycznych Klienta, a jeśli Klient wytycznych nie przekaże wg uznania grafika z zachowaniem należytej staranności. Do projektu przysługują Klientowi 2 poprawki, każda kolejna poprawka wyceniana jest indywidualnie. Kolejny, zupełnie inny projekt wyceniany jest indywidualnie.
Agencja365.pl projekty do akceptacji przesyła Klientowi mailowo lub pokazuje w siedzibie firmy. Po akceptacji projektu Agencja365.pl realizuje Zamówienie produktu.

Przed realizacją Zamówienia Agencja365.pl poinformuje Klienta o materiale i charakterystyce produktu. Po akceptacji Zamówienia zmiana materiału lub charakterystyki produktu nie jest możliwa.

W przypadku, kiedy konieczne będzie dokonanie przez Agencja365.pl pomiarów lub oględzin w siedzibie lub miejscu wskazanym przez Klienta Agencja365.pl może naliczyć dodatkową opłatę w przypadku braku realizacji Zamówienia w wysokości 3zł za 1km od siedziby firmy Agencja365.pl do miejsca wskazanego przez Klienta.

W przypadku Zamówienia produktów wraz z montażem Strony wspólnie ustalają termin realizacji montażu. Termin ten może się zmienić ze względu na złe warunki atmosferyczne lub inne czynniki niezależne od Agencja365.pl, o czym Agencja365.pl niezwłocznie poinformuje Klienta.

Klient jest zobowiązany do obecności podczas montażu. Jeśli Klient będzie podczas montażu nieobecny, a podczas montażu wynikną zjawiska nieprzewidziane co do których Klient musi podjąć decyzję Agencja365.pl skontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu rozwiązania problemu. Jeśli Klient nie odbierze telefonu lub eliminacja problemu nie będzie możliwa Agencja365.pl może naliczyć dodatkową opłatę za dojazd oraz rezerwację zasobów w dwukrotnej wysokości w stosunku do poniesionych z tym faktem przez Agencja365.pl kosztów. Jeśli Klient jest podczas montażu nieobecny nie przysługuje mu prawo do roszczeń w związku z wykonaniem montażu jeśli montaż został wykonany zgodnie ze wskazówkami Klienta z zachowaniem należytej staranności.

7.e Tworzenie stron WWW

Strony tworzone przez Agencja365.pl są dostosowane oraz zoptymalizowane pod najpopularniejsze przeglądarki internetowe (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera), oraz urządzenia mobilne z systemem Adroid. 

7.f Wnioski o dotacje do Urzędu Pracy

Agencja365.pl w ofercie posiada ofertę pisania wniosków o dotacje do Urzędów Pracy.

Zamówienie należy opłacić z góry aby rozpocząć realizację.

Każde Zamówienie wyceniane jest indywidualnie. Klient ma obowiązek się zapoznać się z zamówieniem oraz regulaminem przed akceptacją Zamówienia.

Poprzez akceptację zamówienia klient zobowiązuje się do wypełnienia formularza dotacji oraz listy zakupów według najlepszej swojej wiedzy. Jeżeli klient nie dostarczy danych które są niezbędne do ukończenia wniosku usługę uznaje się za zrealizowaną. Jeśli Klient nie wypełnia danych osobowych w formularzu może je uzupełnić w gotowym przesłanym wniosku po zakończeniu realizacji. 

8. Sposób i termin zapłaty

Zamówienia można opłacić:

Płatności powinny być uregulowane przez Klienta w terminie siedmiu dni od momentu otrzymania prośby o wpłatę.

Za wykonane Zamówienia wystawiamy faktury, aby otrzymać fakturę należy przy ustalaniu warunków i ceny Zamówienia podać dane do faktury.

9. Reklamacje

Agencja365.pl dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były możliwie najwyższej jakości. W przypadku kiedy Zamówienia mają wady fizyczne lub prawne, Agencja365.pl zobowiązuje się do ich usunięcia.

Reklamacje należy składać mailowo, na adres email: biuro@Agencja365.pl lub listownie. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zamieścić:

W przypadku produktów niecyfrowych (np. wizytówek), należy odesłać reklamowany produkt na adres naszej firmy.

Agencja365.pl ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana drogą elektroniczną na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

10. Rozwiązywanie sporów

Spory między Klientem a Agencja365.pl rozsztrzygane będą polubownie, za porozumieniem stron. W przypadku braku konsensusu, spór może być rozstrzygnięty w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter pomaga w osiągnięciu porozumienia. Spory mogą być też rozsztygane za pomocą wymiaru sprawiedliwości lub sądownie.

11. Informacje końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta (zobacz ustawę).

Agencja365.pl jest rzetelną firmą dlatego niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o aktualne przepisy, z korzyścią dla Klientów (http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/)

Akceptując regulamin klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Agencja365.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, w celu kontaktu telefonicznego lub mailowego oraz do przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail podany powyżej w formularzu kontaktowym. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy biuro@agencja365.pl z adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie są Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym poza Google. Dane mogą być udostępniane podmiotom powiązanym w celu realizacji zlecenia.